Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode trika.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je firma Funny Fashion so sídlom A.Hlinku 34, Zvolen96001, (ďalej prevádzkovateľ) a fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach (ďalej zákazník). 

2. Objednávka

a. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu trika.sk sú záväzné. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

b. Vytvorenie objednávky sa realizuje dvoma spôsobmi. Prvý je spojený s registráciou v e-shope. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré sú od neho vyžadované. Tieto údaje budú použité výlučne na vybavenie konkrétnej objednávky alebo zasielanie ponúk produktov e-shopu a nebudú sprístupnené tretím osobám. Po registrácii bude každému zákazníkovi pridelené osobné konto, pod ktorým mu budú vytvárané jeho objednávky. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkom zapamätať si pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Druhý spôsob je bez registrácie (jednorazový nákup), kde je zákazník opäť povinný vyplniť osobné údaje, ktoré sú od neho vyžadované. Tieto údaje budú opäť použité výlučne na vybavenie konkrétnej objednávky a nebudú sprístupnené tretím osobám.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

a. Objednávka zákazníka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

b. Internetový obchod trika.sk obsahuje všetky informácie potrebné k uzavretiu zmluvy v zmysle obecných náležitostí zmluvy a podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako ich vymedzuje Občiansky zákonník. 

c. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

d. Kupujúci má právo stornovať objednávku, a to do 24 hodín od vystavenia objednávky a to len v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom.

4. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle §7 ods. 1/a zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý musí vrátiť, na vlastné náklady, predávajúcemu, pokiaľ nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (t.j. personalizovaný tovar a tovar s vlastným textom nie je možné vrátiť ani vymeniť, preto venujte prosím zvýšenú pozornosť pri voľbe veľkosti oblečenia. Rozmery Vám radi poskytneme e-mailom, alebo telefonicky, alebo ich nájdete v popise každého produktu na naších stránkach.)

Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar s originálom dokladu o nadobudnutí späť na adresu prevádzkovateľa. Peňažné prostriedky za vrátený tovar prevádzkovateľ prevedie na účet kupujúceho do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky.

Nepoškodený tovar s originálom dokladu o nadobudnutí kupujúci zašle späť na adresu prevádzkovateľa: FUNNY FASHION. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

5. Platobné podmienky

a. Ceny uvádzané na trika.sk sú ceny konečné. 

b. Cena tovaru uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa platí vždy len do okamžiku jej zmeny. Pre objednávky odoslané po prevedení zmeny je vždy rozhodná cena nová.

c. Kupujúci vykonáva platbu v €:
- Vopred pred prevzatím tovaru prevodom na účet prevádzkovateľa AAAAAAA, variabilný symbol: číslo objednávky. Prevádzkovateľ bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní od výzvy na úhradu. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má prevádzkovateľ právo, bez predošlého upozornenia kupujúceho, stornovať objednávku.
- Pri prevzatí tovaru formou dobierky.
- Iný spôsob platby závisí na dohode predávajúceho s kupujúcim pri overení objednávky 

d. Pri prvej objednávke môže prevádzkovateľ žiadať od kupujúceho úhradu objednávky vopred.

6. Dodacie podmienky

a. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
b. Dodanie tovaru je uskutočnené spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie pri zadaní objednávky.
c. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
d. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu do 3 až 5 pracovných dní po prijatí elektronickej objednávky, alebo od pripísania zodpovedajúcej čiastky na účet prevádzkovateľa, ak kupujúci zvolil spôsob platby prevodom.
e. Náklady na poštovné nie sú zahrnuté v cene tovaru. Poštovné sa účtuje:
- vo výške 2,99 € pri platbe vopred Slovenskou poštou
- vo výške 3,80 € pri doručení tovaru na dobierku Slovenskou poštou

Pri objednávkach s výslednou cenou za tovar vyššou ako 50 € poštovné náklady prevádzkovateľ neúčtuje.

f. Ak nebude objednávka odoslaná na dobierku vyzdvihnutá v lehote vyzdvihnutia, alebo bude vrátená z dôvodov, ktoré zavinil zákazník, bude požadovaná úhrada vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru, prípadne úhradu nákladov spojených s výrobou personalizovaného tovaru, ak tento tovar bol súčasťou objednávky.

Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami.

g. Uvedené dodacie podmienky platia pre objednávky realizované v rámci Slovenskej republiky.  

7. Reklamácie

a. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. 

b. Prípadné reklamácie prevádzkovateľ vybaví v súlade s právnym poriadkom platným v SR.

c. Reklamácie prosím posielajte na adresu : PO BOX, spolu s dokladom o nadobudnutí tovaru (faktúra) a sprievodným listom s popisom vady tovaru. Reklamovaný tovar neposielajte prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou listu alebo balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou, resp. priniesť osobne na adresu prevádzky.

d. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

e. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. 

f. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, všeobecnými zásadami, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

g. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Návod na pranie:

- prať pri max. teplote 40° C prevrárené naruby
- nesušiť v sušičke 
- nečistiť chemicky 
- nebieliť
- žehliť pri nízkej teplote (nikdy nežehliť samotnú potlač ani priamo ani z opaku)
- pri praní nepoužívať aviváž ani bielidlo

8. Ochrana osobných údajov

a. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

b. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

9. Záverečné ustanovenia

a. Tieto obchodné a platobné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

b. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

10. Ostatné

a. Veľkostné tabuľky nájdete v popise jednotlivých produktov, poprípade Vám radi pomôžeme na našom tel. čísle.

b. Všetky podrobné informácie o jednotlivých produktoch nájdete po kliknutí na samotný názov produktu, kde sa Vám už otvorí možnosť vloženia výrobku do košíka a jeho podrobný popis tovaru.

c. Motívy na jednotlivých tovaroch sú fotomontáže a môžu sa mierne líšiť s vyrobeným produktom.


Tyto všeobecné obchodné podmienky nadobúdaju platnosť a účinnosť od 01.01.2016